اعضا هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره
آقای دکتر علیرضا قراگوزلو

رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره
خانم ساغر توحیدی

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره
آقای احسان امامی

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره
آقای مصطفی بینا کاشانی

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره
آقای رامین فروزنده

نایب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره
آقای دکتر علیرضا کوشکی جهرمی

عضو هیئت مدیره

خزان بیک
آقای علی خزان بیک

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل های

عضو هیئت مدیره
خانم ساغر توحیدی

(1394 تا 1397)

فاضل زاده
خانم مهدیه فاضل زاده

(1397 تا مهر 1399)

عضو هیئت مدیره
آقای مصطفی بیناکاشانی

( مهر 1399 تاکنون)

مشاورین هیئت مدیره

خانم دکتر سارا کیانی
خانم دکتر سارا کیانی

مشاور افتخاری هیئت مدیره