تقدیر و تشکر از داوطلبان مؤسسه خیریه آرا در روز بین‌المللی کار ( 14 آذر 97).

به مناسبت روز بین المللی کار داوطلبانه، داوطبان فعال آرا به دانشگاه ایران دعوت شدند و به پاس قدردانی از زحماتشان به آنها لوح تقدیر و تندیس اهدا شد…