برگزاری کارگاه اشتغال حمایت شده توسط مدیرعامل خیریه آرا و رعد برای مددکاران مراکز آسیب 23 استان

در این کارگاه آموزشی سرکار خانم مهدیه فاضل‌زاده مدیر عامل خیریه آرا در رابطه با بعد روانشناسی استفاده از تکنیک اشتغال حمایت شده و استفاده از رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) توضیح دادند و در حین آموزش به چگونگی استفاده از چند آزمون روانی پرداختند.

در راستای کمک به بهبود آموزش نیز تکنیک Interview و Role playing به کار گرفته شده است. درنهایت بازدیدی از مراکز آسیب بهزیستی صورت گرفت.