گزارش مالی سال 98

گزارش مالی سال 1398 خیریه کارآفرینان آرا شمیران که شامل درآمد و ریز هزینه های انجام شده می‌باشد در ادامه آورده شده است.

سپاس از حسن توجه و حمایت  شما