کانون ارزیابی و توسعه

کانون های ارزیابی و توسعه یکی از مهمترین ابزارهای سازمان ها در ایجاد فرصت برابر جهت استخدام، حفظ ونگهداشت و توسعه و ارتقاء کارکنان می باشد که در زیر به نحوه استفاده از کانون برای توانمند سازی توانخواهان تحت حمایت موسسه اشاره شده است.
تمامی توانخواهانی که به موسسه آرا مراجعه می کنند پس از گذشتن از مراحل مددکاری جهت تشکیل پرونده و مصاحبه های روانشناختی وارد کانون ارزیابی می¬شوند که در این مقطع شایستگی های قابل سنجش فرد بر اساس فضای فرهنگی و کسب و کارهای سازمانهای ایرانی توسط سامانه ای که طی 15 سال پژوهش و با بررسی 300 هزار نفر در بیش از 1000 عنوان شغلی توسط گروه مشاوران بهین طراحی شده است سنجیده خواهد شد و با ارزیابی بعدهای شخصیتی و بالینی فرد و همچنین شناسایی استعدادها، توانایی ها و علائق او نقشه راه توانمند سازی فردی استخراج می گردد و با گزارش گیری های متنوع از فرد بر روی شغل های مختلف نمره انطباق شغلی فرد توانخواه معین می گردد و بدین واسطه مسیر شغلی توانخواه بر اساس علاقمندی و استعداد و ارزیابی که برای او انجام شده مشخص می گردد.
نقشه راه توانمند سازی و پروژه بهبودی که کانون ارزیابی برای هر نفر مشخص می کند شرح وظائف واحد آموزش و اشتغال حمایت شده موسسه آرا خواهد بود. لازم به ذکر است کانون ارزیابی امکان آزمونگیری از متقاضیان کم سواد را نیز صرفا با استفاده از موشواره فراهم آورده است.