کارآفرینان آرا شمیران


ما که هستیمآرا موسسه ای است با انگیزه و هدف خدمت به جوانان و توجه خود را صرف نیروی کار 15 تا 30 سال نموده است ما در این راستا خواهان افزایش و کارآمدی مهارت های حرفه ای افراد بالای 15 سال از طریق آموزش مستقیم و آموزش حین کار(مهارت های زندگی،کسب و کار)جهت توانمند سازی افراد هستیم.

 

ما می‌خواهیم شرایطی را فراهم آوریم تا افراد را در مسیر آموزش های مورد نیاز سازمان ها، ادارات (بازار کار) و صاحبان مشاغل قرار دهیم.

 

 

ما در آرا هدف خود را یاری رساندن به نیروی آماده به کار جامعه قرار داده ایم و این کار را از طریق(افزایش سطح مهارت های افراد) ارائه یک بسته آموزشی کاربردی و حرفه ای با رویکرد حمایت از افراد جهت رسیدن به اهداف شغلی و حرفه ای خود،انجام میدهیم.

 


خیریه آراآرا موسسه ای است با انگیزه و هدف خدمت به جوانان و توجه خود را صرف نیروی کار 15 تا 30 سال نموده است. ما در این راستا خواهان افزایش کارآمدی مهارت های حرفه ای افراد بالای 15 سال هستیم.

 

به طور کلی افراد در آرا تحت دو جریان آموزشی قرار می گیرند. مرحله نخست متمرکز بر مهارت‌های زندگی و روان شناسی موفقیت است. در این بخش تلاش خواهد شد تا توان ذهنی مددجویان در هدف گذاری شغلی، مدیریت روابط عاطفی و تحکیم ارتباط با خالق یکتا در قالب یک مسیر آموزشی مدون به صورت غیر مستقیم دنبال شود.

 

مرحله دوم آموزش ها که به طور کامل برون سپاری شده است و آرا صرفا با پرداخت هزینه به موسسات تخصصی شرایط آموزش را فراهم میکند و جنبه شغلی افراد را در یک مهارت خاص توانمد می سازد.