مددکاری-min

شکل گیری خدمات مددکاری اجتماعی توسط دولتها , به بعد از جنگ جهانی دوم و پیامدهای ناشی از آن مانند بی سرپرستی کودکان و ... برمی گردد و بطور کلی , مددکاری شغلی است مبتنی بر عشق , هنر برقراری ارتباطات اجتماعی و علم.

واحد مددکاری موسسه خیریه کارآفرینان آرا شمیران همگام با اهداف تعریف شده موسسه و در راستای توسعه علمی و حمایت از نیروی کار باتوان مالی نامناسب , خدماتی را ارائه می نماید. هر پرونده در آرا برای هر فرد توانخواه شامل خود شخص و خانواده ی او می شود که در شرایط نامناسبی قرار گرفته اند و بدون دخالت سازمان ، موسسه یا فرد متخصص یعنی مددکاراجتماعی قادر به حل و فصل مشکلات خود نمی باشد. طبق این تعریف , مددکاران آرا ضمن تلاش در جهت کاهش مشکلات توانخواهان کمک می کنند , فرد یا خانواده منابع و استعدادهای خویش را بشناسد و از قابلیت های خود در جهت حل مشکلات فردی و خانوادگی بهره گیرند تا بتوانند سطح رفاه فردی و اجتماعی خویش را ارتقاء بخشند. واحد مددکاری با ایجاد رابطه ای مبتنی بر اعتماد, برای مشاهده ی مستقیم رفتارها و ارتباطات مددجویان وارد زندگی آنها شده و پس از تشکیل پرونده و مصاحبه و بررسی نتایج روانشناسی تلاش می کند با ارائه راهنمایی های لازم و کمک به رفع موانع و مشکلات موجود , به فرد مورد حمایت توانایی شناخت استعداد ها , توانایی ها , امکانات درونی و بیرونی فرد و خانواده را ارائه می دهد تا به سمت حل مشکلات قدم برداشته و به مرور این قدرت را پیدا کنند که به صورت مستقل و خودکفا و با حفظ عزت نفس و کرامات انسانی به زندگی خویش ادامه دهند . مهمترین اهداف واحد مددکاری " قادرسازی , استقلال و خودکفایی " توانخواهان می باشد.