دعوت به تاتر بدون اسپانسر ( مرگ مرد بالشی )

در 27 آبان 97 خیریه آرا با جمعی از داوطلبان به دیدن تئاتر بدون اسپانسر “مرگ مرد بالشی” جهت حمایت و تبلیغ از آن دعوت شد.