دعوت به تاتر بدون اسپانسر( مرگ مرد بالشی)

  • در 27 آبان 97 خیریه آرا با جمعی از داوطلبان به دیدن تئاتر بدون اسپانسر “مرگ مرد بالشی” جهت حمایت و تبلیغ از آن دعوت