دست­ های توانمند آرا

تمرکز بر مهارت های زندگی و روان شناسی و آموزش های برون سپاری شده

آرا موسسه ای است با انگیزه و هدف خدمت به جوانان و توجه خود را صرف نیروی کار 15 تا 35 سال نموده است. ما در این راستا خواهان افزایش کارامدی مهارت های حرفه ای افراد بالای 15 سال هستیم. به طور کلی افراد در آرا تحت دو جریان آموزشی قرار می گیرند. مرحله نخست متمرکز بر مهارت های زندگی و روان شناسی موفقیت است. در این بخش تلاش خواهد شد تا توان ذهنی مددجویان در هدف گذاری شغلی، مدیریت روابط عاطفی و تحکیم ارتباط با خالق یکتا در قالب یک مسیر آموزشی مدون به صورت غیر مستقیم دنبال شود.

مرحله دوم آموزش ها که به طور کامل برون سپاری شده است و آرا صرفا با پرداخت هزینه به موسسات تخصصی شرایط آموزش را فراهم میکند و جنبه شغلی افراد را در یک مهارت خاص توانمد می سازد.

 

دست های توانمند آرا

دست های توانمند آرا