این مددجو در سال 96 به آرا مراجعه و فرآیند توانمند سازی او با حرفه آموزی و کاراموزی شروغ شد و بعد از دریافت مدرک به کمک وام خوداشتغالی خیریه آرا توانست سالن آریشگاه خود را افتتاح کند
این مددجو به کمک خیریه آرا توانست دوره های خیاطی را بگذراند. با شاگردی حرفه‌اش را آغاز و با اعطای وام خود اشتغالی از خیریه آرا توانست کارگاه خیاطی خود را افتتاح و مشغول به کار شود.