حمایت-سازمانی-min

امروزه مفهوم CSR یا " مسئولیت اجتماعی شرکت " با این موضوع که مسئولیت شرکت ها در کنار سودآوری شامل تعهدات اجتماعی و زیست محیطی به ذینفعان مختلف می شود به شکل گسترده ای پذیرفته شده است و بطور مختصر می توان گفت فعالیت های اجتماعی برندها و انجام کارهای نوع دوستانه نیز میتواند ازجمله راهکارهای عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت ها باشد.

موسسه خیریه آرا باتوجه به نوع فعالیت و جامعه هدف یکی از مراکز معتبر و هدفمند جهت مشارکت کارفرمایان , صاحبان کسب و کار و برندهای معتبر در امور نوع دوستانه و عمل به مسئولیت اجتماعی می باشد که این شرکت ها فعالیت های اجتماعی خود را می توانند از روشهای زیر در این موسسه به انجام رسانند: