واحد آموزش موسسه آرا پس از استخراج نقشه راه توانمندسازی و پروژه بهبود فرد توانخواه، توسط کانون ارزیابی، اقدام به برگزاری دوره و یا ثبت نام فرد مورد حمایت در کارگاه های آموزشی مورد نیاز می¬نماید تا فرد توانخواه پس از سپری کردن دوره های آموزشی آمادگی حضور در فرصت شغلی مد نظر را داشته باشد.
همچنین از دیگر وظایف واحد آموزش می¬توان به پیگیری وضعیت تحصیلی توانخواهان و برطرف کردن نقاط ضعف ایشان در دروس مربوطه اشاره کرد.
دوره های سوادآموزی و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی روانشناسی مهارتهای زندگی، مدیریت خشم، هوش معنوی، مثبت اندیشی و تغییر نگرش جهت ارتقاء سبک زندگی افراد مورد حمایت نیز در شرح وظائف واحد آموزش موسسه آرا قرار دارد.